Direktion

Direktionen i förbundet har det övergripande ansvaret för verksamheten. Direktionen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Var och en av medlemskommunerna utser tre ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige utifrån valresultatet i respektive medlemskommun. Direktionen väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande, dessa utgör också presidium och beredningsutskott.

Direktionen fastställer budget och bokslut, bestämmer om delegationsordningen, och har arbetsgivareansvar för förbundsdirektören. Direktionen beslutar också i ärenden av principiell art, och för förbundet större åtaganden. Vissa av uppgifterna är reglerade i skollagen och i övrigt enligt kommunallagen och förbundsordningen.

Direktionssammanträden 2022:

  • 4 mars
  • 1 april
  • 6 maj
  • 17 juni
  • 2 september
  • 14 oktober
  • 25 november
  • 16 december

Samtliga sammanträden fredagar kl 09:00.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu